ارائه انواع خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی اجمالی، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی داخلی

اعزام نیرو حسابدار در سطح های مختلف بصورت دائم و پاره وقت به کلیه شرکت های تهران و سراسر کشور

مشاوره و استقرار در خصوص راه اندازی و نصب نرم افزارهای حسابداری به همراه استقرار و اصلاح کدینگ

ثبت اسناد حسابداری اعم از جاری و معوقه

محاسبات حقوق و دستمزد به همراه ارسال لیست بیمه و مالیات

تهیه و تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده

تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده 169ق.م.م

محاسبات بهای تمام شده

اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها

تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی

تحریر دفاتر قانونی شرکتها طبق مالیات های مستقیم

حضور در جلسات دفاعیه مالیاتی عملکرد وارزش افزوده

تهیه گزارشات مدیریتی، افزایش سرمایه و بودجه جامع جهت ارائه به بانک ، هیات مدیره و حسابرس و سایر سازمانها

مشاوره حضوری و تلفنی تخصصی در تمام امور مالی ، مالیاتی ، حسابرسی و ثبتی و بیمه

تهیه و تنظیم لایحه اعتراضی و حضور در انواع هئیت های مالیاتی

تهیه و تنظیم صورتهای مالی کلیه واحد های اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی

انجام کلیه عملیات ثبتی

و سایر خدمات مرتبط به امور حسابداری …